Генерални информации
    Биографија на фирмата
    Сертификат за управување со квалитет (QMS)
    Политика за квалитет и животна средина
    Сертификат за животна средина
    Политика за здравје и безбедност
    Референтна листа
    Галерии
  English version

TUV

 

Генерални информации

Назив на фирмата   Трговско друштво за производство, проектирање и инжинеринг "ВАРДАРГРАДБА"-ДОО
Сопственост   Приватна
Адреса   с.Трубарево , 1000 Скопје
Телефони   02 2557-950
02 2557-951
Факс   02 2557-720
E-маил   vardargradba@mt.net.mk

 

 

Copyright (C) 2006 Vardar Gradba